תקנון – תנאי שימוש בחנות

 1. כללי

1.1. השימוש באתר כפוף לקריאת/ה ולהסכמת/ה של כל גולש/ת (“משתמש” או “לקוח”) לתנאי תקנון זה (“התקנון”).

1.2. חנות מצפה אלומות בע”מ זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר, מחירי מוצרים וכל מה שתמצא מצפה אלומות לנכון לרבות שינוי ו/או הפסקת פעילות חלק מהאתר ו/או את האתר כולו, ו/או שינוי מטרת האתר ו/או להחליט כי האתר, כולו או חלקו, יהיו פתוחים אך ורק בפני משתמשים רשומים.

1.3. ע”פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. הלקוח/ה לא ת/יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר. 1.5. תקפות הכתוב בתקנון זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, והינה הבסיס המשפטי היחידי בין מצפה אלומות לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה מוחלטת של המשתמש לכל התנאים המופיעים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתקפו של תקנון זה ותחולתו על המשתמש.

1.4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר , למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

 1. תכני האתר

מצפה אלומות משווקת מוצרים ללקוחות קצה באמצעות האתר, אשר נרכשים מהיצרן/ספק/יבואן (“היצרן”) של המוצר, במסגרת תיווך זה מפרסמת מידע אודות מוצרים המתקבלים מאת היצרנים. נתונים אודות המוצרים אשר מופיעים באתר פורסמו כפי שהתקבלו מהיצרן ועל כן הינם באחריותו הבלעדית של היצרן של המוצר הספציפי. אור טבע בע”מ 513756361 עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג באתר מידע איכותי מדויק מפורט ונכון, הכולל תוכן מסחרי, פרטים אודות מוצרים ותוכן פרסומי, הנמסרים ע”י יצרנים שונים. תכנים אלו יופיעו בצורת טקסט, תמונה או קול. מצפה אלומות לא תישא בכל אחריות לתכנים אלו שיפורסמו באתר אשר סופקו על ידי יצרנים. האחריות היחידה לתכנים המופיעים באתר ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על היצרן אשר סיפק את המידע. פרסום תכנים אלו באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עידוד מצד מפעילת האתר לרכוש את המוצר המוצע בהם למכירה, ואור טבע בע”מ 513756361 לא תהיה אחראית לכל תוצאה של רכישת מוצרים או שירותים המופיעים ו/או מפורסמים באתר.

2.1. המלצות תזונתיות במסגרת שאיפה לתת ערך מוסף ללקוחות, על רוב המוצרים נכתבו המלצות תזונתיות ע”י יועצת התזונה של מצפה אלומות. כל הכתוב הוא בגדר מידע בלבד, ללא היכרות עם המצב הבריאותי האישי של כל לקוח, ולא מחליף ייעוץ רפואי/תזונתי אישי. 2.2. קניין רוחני זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר וכל העיצובים שבו שמורים למזווה. משום כך, קיים אסור מוחלט להפיץ, להציג, להעתיק, לשנות לעבד ולהשתמש בכל דרך אחרת בכל דבר הקשור באתר, בתכנם המהותיים או הצורניים, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאור טבע בע”מ 513756361, זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.

 1. סודיות ופרטיות

3.1. אנו במזווה מכבדים את הפרטיות של כל לקוחותינו ועושים את מירב המאמצים לשמור על בטחון פרטיכם האישיים. פרטים אישיים של המשתמשים/ות ישמשו שימוש פנימי בלבד, יישמרו במאגרי המידע של מצפה אלומות אך ולא יועברו על ידי אור טבע בע”מ 513756361 לגורמים שלישיים חיצוניים, אלא על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך דיוור עתידי.

3.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.1 לעיל, אור טבע בע”מ 513756361 לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן :

3.2.1. במקרה שבו הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע במזווה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. או עשה שימוש בשירותים הניתנים ע”י אור טבע בע”מ 513756361 לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

3.2.2. במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם אור טבע בע”מ 513756361 או מי מטעמה;

3.2.3. במקרה בו התקבל בידי אור טבע בע”מ 513756361 צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על אור טבע בע”מ 513756361 חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.

3.2.4. לקוח/ה שבכוונתם למכור את המוצרים או השירותים שנרכשו באתר לצד ג׳.

3.2.5. לקוח/ה שהזין לאתר פרטים שגויים אודותיו במתכוון.

3.2.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין אור טבע בע”מ 513756361.

3.3. באישור תקנון זה הינך מסכים לכך שאור טבע בע”מ 513756361 תהא רשאית לפנות אליך בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע”פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, ניוזלטר, עדכוני בלוג וכיו”ב. הסכמה זו ניתנת לביטול על ידך בכל עת על ידי מסירת הודעת למזווה כי אינך מעוניין בכך. בהצטרפותך לאתר ובביצוע פעולות באתר אור טבע בע”מ 513756361, הינך נותן את הסכמתך לקבלת פניות כאמור לעיל. על אף האמור בסעיף 5.2 אור טבע בע”מ 513756361 רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמשים באתר, ללא זיהוי לקוח ספציפי, לצרכי ניתוח סטטיסטי ו/או מכירתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

3.4. בעת הצטרפות לאתר או קנייה באתר יהפוך הלקוח לחבר במועדון הלקוחות של אור טבע בע”מ 513756361.

3.5 פרטי הלקוח ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת מסוג דומה לזה שנרכש, ותינתן ללקוח הזדמנות לסרב למשלוח לדברי פרסומת נוספים.

 1. שימוש ב- cookies:

כדי להקל על לקוחותיה, אור טבע בע”מ 513756361 משתמשת בעוגיות (cookies) ובכך חוסכת מהלקוחות להזין את פרטיהם האישיים בכל ביקור. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב ל- cookies.

 1. רכישות ותשלומים

5.1. ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה באמצעות כרטיס אשראי ע”י בעל כרטיס האשראי, או במזומן באיסוף עצמי.

5.2. כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע”י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה. במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המשתמש לבצע רכישת נכס ו/או שירות , תבוטל הרכישה ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏‏החזרות, יחולו.

5.3. המחירים המוצגים באתר הינם המחירים הסופיים של הנכס או השירות לרבות רכיב המע”מ ולמעט רכיב המשלוח אשר יוצג בשלב הרכישה הסופי שלפני התשלום. עלות המוצרים באתר מוצגת בתוספת מע״מ כחוק. אור טבע בע”מ 513756361 רשאית להגביל את כמות היחידות ו/או המוצרים שניתנים לרכישה באתר.

5.4. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים.

5.5. התשלומים באתר מבוצעים כנגד חשבונית מס וקבלה חתומים דיגיטלית, ומאושרים ע״י מס הכנסה.

 1. רכישה בטוחה

6.1. אור טבע בע”מ 513756361 שמה לה למטרה להוות מקום בטוח לרכישות און ליין ובאמצעות מכשיר טלפון ולהישאר מעודכנת בכל עת בתקני האבטחה המתקדמים ביותר ובמנגנוני הסליקה הבטוחים ביותר. עמוד הסליקה באתר הינו עמוד עצמאי ומאובטח (iframe) אשר עומד בבדיקות ובתקני האבטחה המתקדמים בשוק. העברת המידע בין הלקוחות לשרתי הסליקה (לרבות פרטי תשלום ו/או כרטיסי אשראי) נעשית באופן מוצפן בטכנולוגיית ssl ועל פי תקן pci level .

 1. החזרות, זיכויים וביטולים

7.1. אנו במזווה עושים כל שביכולתנו כדי שתקבלו את הסחורה באופן מושלם. באם קיבלתם מוצר פגום, אנא כתבו מייל ל- mizpe@alummot.co.il וצרפו תמונה של המוצר הפגום ואת מספר ההזמנה, ואנו נזכה אתכם במחירו. ביטול עסקה על ידי לקוח יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ״א – 1981 (״חוק הגנת הצרכן״). במידה והחליט לקוח לבטל את ההזמנה לפני שעברה לביצוע, יוכל הלקוח לבטל את ההזמנה על ידי פניה לשרות לקוחות החברה בכתובת mizpe@alummot.co.il. במקרה כזה יזוכה החבר במלוא התשלום שנגבה פחות עלות המשלוח. בכל מקרה של ביטול עסקה יש לפנות למחלקת שרות הלקוחות של החברה בכתובת mizpe@alummot.co.il. בכל מקרה החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות ההחזרות של מוצרים מעת לעת. מוסכם שבכל המקרים הללו החברה לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח או לצדדים שלישיים בגין הביטול העסקה.

 1. ביטול רכישה מצד אור טבע בע”מ 513756361

8.1. אור טבע בע”מ 513756361 תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

8.2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, ואור טבע בע”מ 513756361 תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים ככל ששולם.

8.3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אור טבע בע”מ 513756361 ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 1. משלוחים וזמני אספקה

9.1. בסוף תהליך הרכישה באתר (בשלב הקופה) מתווסף מחיר משלוח המוצר/ים ללקוח (זאת בנוסף למחיר המוצר המוצג באתר). מחיר זה משתנה בהתאם לסך סל הקניות ובהתאם לאופן המשלוח אותו בחר הלקוח.

9.2. הזמנות שנכנסות עד 12 בצהריים יגיעו לרוב אחרי יום עד שני ימי עסקים לערים הגדולות. למקומות קטנים ייתכן וייקח עוד כמה ימי עסקים. השליחים עושים כמיטב יכולתם לחלק כל חבילה הכי מהר שניתן, אך לפעמים ישנם עיכובים שתלויים בכביש. הזמנות שנכנסו אחרי 12 בצהריים יתעכבו בעוד יום עסקים.

אם ניתן להשאיר את המשלוח ליד דלת הבית שלכם, אני ממליצה על האופציה הזו. לחילופין, ניתן לתת את הכתובת בעבודה, או במקום בו אתם נמצאים בשעות היום. השליח יתקשר אליכם כשיתקרב לאיזור של הכתובת שנתתם, אם לא תהיה תשובה הוא ימשיך הלאה והמשלוח עלול להתעכב בעוד יום או יותר, לכן אם אתם לא בטוחים שתהיו זמינים רצוי לתת מספר נוסף של מישהו שיכול לענות ולתאם את קבלת המשלוח עבורכם.

אין באפשרותנו לתזמן מראש משלוחים.

אם ברצונכם לעדכן חלק מהפרטים שנתתם עבור המשלוח, כתבו לנו ל mizpe@alummot.co.il.

9.3. אם בחרתם באופציה של “איסוף עצמי”, כתבו לנו ל- mizpe@alummot.co.il או התקשרו ל- 0502629264 כדי לתאם את האיסוף.

9.4. אור טבע בע”מ 513756361 לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

9.5. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

 1. דין ושיפוט

10.1. הדין החל על פרשנות ויישום תקנון זה ועל הפעולות המתבצעות באתר, הינו הדין הישראלי בלבד. במקרה של מחלוקת ו/או סכסוך תהא לבית המשפט נצרת עילית הסמכות הבלעדית לדון בהם.

התקנון נכתב, מטעמי נוחות, בלשון זכר אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

בברכה, אור טבע בע”מ 513756361

 

 

היי, אנחנו מצפה אלומות , נעים להכיר!

אם חיפשת מידע על סדנאות סוכרת, סדנאות ירידה במשקל, ניקוי גוף ושליטה בסוכר
זה המקום הנכון! אם אין לך זמן לקרוא, אפשר לדבר או להתכתב עם נציג ולקבל תשובה מהירה.  

רק כמה פרטים ואנחנו חוזרים אלייך >

  מבטיחים שלא נציף את תיבת המייל שלך, ותמיד ניתן להסיר את עצמך בקליק אחד

  האתגר האמיתי שלך היום הוא לנהל אורח חיים נכון, כזה שיעניק לך אושר וחיוניות לאורך זמן. ⭐️⭐️ההרשמה לסדנאות פתוחה! יש לך הזדמנות להתחיל מחדש ממש עכשיו⭐️